<-- raden tillkom 2004-09-15 -->
48 raders byråkrat-poetisk tabell som ger 160 miljarder unika - löjliga fraser.
Läs från väster från valfri rad och fortsätt åt höger på samma sätt.
 Refererande tilllikalydandeteorikanaliserasglobalakravrelaterande tillsamordningen.
 I termer av destruktivnedgånguppspaltasmarginellasegmentvid sidan avkonjunkturen.
 Oberoende avbeprövadbehandlingspridesinternamålgrupperskilda från processen.
 Med anledning avexperimentellberedninginitierasfacetteradefördelarliktydiga medtillverkningnen.
 Vad gällerkonstruktivinformationgeneraliserasprincipiellarutinerkopplade tillinitialskedet.
 Beträffandekonsekventrationaliseringverifierasreellaförrättningarmed hänsyn tillkontinuiteten.
 Mot bakgrund avobjektivretardationutvecklasfundamentalatendenserinberäknathuvudmannen.
 Rörandeseriössamordningpåkallaslatentahypoteserbaserade pååtagandena.
 Vid orerande om automatiskhårdbevakningpunkterasmanuella nyckeltali nivå medkärnområdet.
 Åberopande subjektivinstruktionkomprimerasgodtyckligastrategieranbelangandeintressenterna.
 Påverkade avkonventionelluppgångmodifieraskonventionellakonklusionerriktade motresurserna.
 Parallellt meddynamiskanalysrealiseraspartiellarestriktionergällandeutfallet.
 Avseende systematiseradfördelningutkristalliserasproduktivainnovationerbehjälpligaresultatet.
 Vidmakthållandebeståendedistributionåskådliggörsavgörandedispositioneravhängigaavvecklingen.
 Vid överordnaduträknadkoncentrationpoängterasberäknadesidoeffekterjämförbara medslutmålet.
 Åsidosättandeholistiskutjämningmedbringasestimeradenackdelartypiska förmarknaden.
 Inom ramen förmålinriktadvalideringavskiljesoberäknadesvagheterriktade motverksamheten.
 Via alltransfereradbudgeteringslimmaspersonellaenheterkompatibla medkassaflödet.
 Utövandeoptimalförflackningkasserasisoleradeanbudi höjd medkalkylen.
 Ovidkommande avoffensivpreferensadministreraspotentiellanischersynliggjorda avflexibiliteten.
 Tack varestigandeteknik förbättras vidlyftigaaffärsidéerinbegripetentreprenörskapet.
 Vid positionering avförträngdavvecklingstyckas tillkortakomnainsolvenserimplimenterade avsubstansvärdet.
 Endast medsmåskaligmålstyrningerhållesvaraktiga driftsfördelarmarkerade avbokslutet.
 Beaktandeharmoniserandetillväxtschatteras presumtivaaktionermedräknatförädlingen.
 Frigjorda från ordinärhandelförvaltasavlagdainkomsteromfattandeslutdokumentet.
 Frånräknatirrationellförlustkvantifieras negativatrenderförsämrade avIT-sektorn.
 Vid normalförbigångengranskningöronmärkes berättigaderegleringaravgångna frånkostnaderna.
 Genom drivning avkontrollerandeplaneringavtappas knapphändigaåtgärderangåendebörsuppgången.
 Ickeproduktivt motdränerandeförbrukningemaneras detaljeradebedömningarunderlydandekonkursen.
 Uppföljandetotalprognossjösätts svårtolkadeelementkomna frånkontexten.
 Förordandepositivframförhållningunderstrykes externaåtergångarutsprungna urrevisionen.
 Uppbringande avgenerösexpansionnedbringas nivellerandefriställningarbiståendelikvidationen.
 Förankrade iöverskjutandeunderskottvärderas uppkomnavinsteri förhållande tillbranschen.
 Vid brukandet av elementärprojekteringförsvåraskonstgjordateknikaliteterdirekt frånkartellbildningen.
 Underordnadövergripandestorskalighetdivergerasåsidosattasvackorgenererande urhelheten.
 Vid befattning medfragmenteradkapacitetutföresoklaradirektivbundna tilluppdraget.
 I samband medcyberorienteradförrättningförtydligasurskiljbaravinstandelarenbart förorganisationen.
 I kölvattnet avuteslutenredovisningexpanderasdiffusaskiktningargentemotkursutvecklingen.
 Kummulativt avprogressivinteraktivitetdigitaliserasinterpunkteradeutgifteravstötta frånavansen.
 Komparaivt med långsiktigsoliditetackumulerasadekvatamotsatserfabricerade avavkastningen.
 Integrerade med mediokervariationinvolverasstrukturellaavläggareförminskade avöversynen.
 Upplyfta av krympandetillgångfallerarkvarhängandeöverskottsplittrade avutökningen.
 Framlyfta genom påtagligsmåaktighetförstorasbakomliggandenyttigheteri förhållande tillpresentationen.
 Uppmärksammat av substansiellmedgörlighetpåskyndaskvoteradetillvägagångssättvidtagna genombegagnandet.
 Vid användandet av tvetydighanteringaccelererasutgåendekontrollmomentmakulerade p.g.a.handhavandet.
 Identifierande avgrannlagaohägnallokerasprudentligaomdömeni paritet medutfasningen.
 Anhängiga transparentprudentlighetskadasgravakriterierkontrautrymmet.
 Styrande upphöjdkvalitetvärdesäkrasimposantaincitamentbefryntade medutfasningen.
© 1985-2008  Bi-Lingvistiska Arbetsgruppen (BLA).
Konstruktör: Leif O Andréasson.