I Kivik i Skåne ligger ett stort gravröse från bronsåldern som bönderna använt som stenbrott.
År 1748 nådde man stenkistan i mitten vars hällar var dekorerade med bilder av djur, vagnar,
vapen och människor klädda i kåpor eller masker. Vid restaureringen på 1930-talet byggdes
ett rum för kistan och graven blev tillgänglig för allmänheten. År 2005 gjordes en analys av de
ben som hittade i och runt kistan 70 åt tidigare och dessa kom från minst tre tonåringar och en
vuxen från skilda tider. Begravningar har tydligen gjorts här under lång tid, troligen 6-800 år.
(foton: Lena Thörnvall 1982 (t.v.), Leif Andréasson 2002).